Friday, April 12, 2024

Thí nghiệm điện trở suất của đất

5/5 - (3 votes)

Điện trở suất của đất (electrical resistivity test) là một tham số rất quan trọng để tính toán thiết kế hệ thống tiếp đất, và lắp đặt bố trí các thiết bị dưới đất.

  •  Điện trở suất có ảnh hưởng đến độ ăn mòn của các đường ống kim loại dưới đất.

Thông số càng giảm thì độ ăn mòn càng tăng, vì vậy cần có biện pháp xử lý.

  •   Nếu điện trở suất ảnh hưởng trực tiếp đến việc thiết kế hệ thống nối đất.

Khi thiết kế hệ thống nối đất cần đặt hệ thống nối đất ở vùng có điện trở suất thấp để việc nối đất tiếp kiện nhất.

 Có 2 phương pháp đo

– Phương pháp Wenner

– Hoặc phương pháp Schlumberger

Đo điển trở suất của đất

Mô hình thí nghiệm điện trở suất (electrical resistivity test)

Đo điện trở suất của đất
Thí nghiệm điện trở suất ERT

Đa số các trường hợp trong thực tế thường gặp là đất có kết cấu hai lớp, với lớp trên có chiều dày h và điện trở suất ρ1 còn lớp dưới có điện trở suất ρ2 .
Để xác định các tham số ρ1ρ 2 và h người ta đã dùng phương pháp phổ biến là thăm dò điện thẳng đứng mà thực chất là chọn một tâm thăm dò O.
Sau đó bằng phương pháp bốn điện cực tiến hành đo một loạt điện trở suất  với khoảng cách giữa các điện cực khác nhau.

Từ số liệu đo ta xây dựng đường cong phụ thuộc điện trở suất của đất vào khoảng cách.

So sánh cho phép xác định gần đúng kết cấu đất và điện trở suất của các lớp đất.

Công tác khảo sát bao gồm 2 quá trình:

  •       Khảo sát tại hiện trường nhằm thu thập số liệu.
  1.  Kiểm tra máy và cài đặt thông số vận hành máy phù hợp
  2.  Khoanh vùng, bố trí tuyến khảo sát
  3.  Tiến hành khảo sát, bấm tọa độ GPS
  4.  Nhập số liệu gửi về văn phòng xử lý
  •       Phân tích, xử lý kết quả bằng phần mềm chuyên dụng tại văn phòng.

Đo điện trở suất của đất

Kết quả tính toán điện trở suất ERT